Gebeden

 

Gebeden bij Schoon Schip

 

Dit zijn voorbeeldgebeden om je op weg te helpen.

Je mag ze aanpassen naar je eigen omstandigheden.

 

Bij hoofdstuk 1

Inleiding                                                                          3

        

Gebed om de geestelijke wapenrusting (J.C. Blumhardt, 19e eeuw)

Dit is een goed gebed voor de pastoraal werkers ter voorbereiding van een bevrijdingssessie.

 

Hemelse Vader,

In geloof vraag ik U nu de bescherming van uw wapenrusting,

dat ik tegen satan en al zijn legerscharen mag standhouden

en in de naam van Jezus over hen zegevieren.

Ik neem uw waarheid om de leugens en het bedrog van een listige vijand te weren.

Ik neem uw gerechtigheid om de boze gedachten en beschuldigingen van de satan te weerstaan.

Ik neem de uitrusting van het evangelie van de vrede.

En ik verzaak de veiligheid en het comfort van het leven om oorlog tegen de vijand te voeren.

Bovenal neem ik uw geloof om de weg voor twijfel en ongeloof tot mijn ziel af te sluiten.

Ik neem uw heil en vertrouw dat U mijn lichaam en ziel voor al satans aanvallen zult beschermen.

Ik neem uw Woord en bid dat uw Heilige Geest mij in staat zal stellen het met succes tegen de vijand te hanteren, alle bindingen te verbreken en elke gevangene van satan te bevrijden.

In de sterke en alles overwinnende naam van Jezus Christus, mijn Heer. Amen.  

 

of

 

Een gebed om een zuiver hart in de geestelijke strijd

Bewerkt naar Richard Foster, Gebeden uit het hart, Gideon Hoornaar 1994, p. 118

 

In de naam van Jezus bied ik weerstand aan alle boze machten die proberen mij te beïnvloeden.

Ik weersta de angst, die mij passief maakt of die mijn wil verlamt.

Geef me de gave van geloof en vertrouwen Heer, om mijn angst te overwinnen.

Ik weersta de hebzucht, waardoor ik anderen misbruik om mijn doel te bereiken.

Geef me een geest van vrijgevigheid Heer, om mijn hebzucht in toom te houden.

Ik weersta de trots, waardoor ik onredelijk veel aandacht vraag.

Breek mijn trots en geef me de gave om te dienen Heer.

Geef dat ik steeds meer mag leven uit geloof, hoop en liefde.

Amen

 

 

Bij hoofdstuk 2

Het Evangelie

 

Zondaarsgebed of gebed van bekering

 

Lieve Vader in de hemel, ik wil vandaag met mijn leven bij U komen.

Ik wil vergeving vragen voor mijn zonden, alle zonden die ik, in mijn leven zonder U heb begaan.

Dank U dat U uw zoon Jezus hebt gezonden om aan het kruis voor mijn zonden te boeten. Ik erken dat ik een zondaar ben en dat ik mijzelf niet kan redden. Ik geloof dat de Here Jezus is gekomen om mij te redden en eeuwig leven te geven. Daarom besluit ik nu dat ik Hem aan wil nemen als mijn Heer en Redder. Ik dank U dat U al mijn zonden wilt vergeven en mij wilt leiden tot kennis van de waarheid.

Here Jezus, ik stel mijn vertrouwen op U. Ik wil mijn hart voor U openen. Kom in mijn hart wonen en vernieuw mij van binnenuit. Leer mij om U te volgen en te gehoorzamen. Laat uw Geest in mij wonen en help mij de persoon te zijn die U bij mijn schepping hebt bedoeld. Dan zult U mijn denken vernieuwen en kan ik mijn vrijheid ervaren.

Amen.

 

 

Gebed om afstand te doen van een twijfelzaaiende geloofsopvoeding

Hemelse Vader,

 

Ik kom tot U in de naam van Uw Zoon, de Heere Jezus Christus, mijn Heer en Heiland.

Ik ben belast met een godsdienstige opvoeding waarin twijfel aan mijn behoud me met de paplepel is ingegoten. Een geloofsopvoeding waarin geloofszekerheid verdacht is en waarin zo weinig mensen zeker mogen weten dat ze een kind van God zijn.

Uw Woord zegt dat we gerechtvaardigd zijn uit het geloof en dat we daardoor vrede met God hebben door onze Heere Jezus Christus. Rom. 5:1

Uw Woord zegt ook dat het geloof de zekerheid is van de dingen die men hoopt, en het bewijs van de dingen die men niet ziet. Hebr. 11 : 1

Toch twijfel ik aan mijn behoudenis. Ik zie deze twijfel nu als een bolwerk in mijn gedachten dat de boze heeft opgeworpen om mij bij U vandaan te houden.2Cor. 10:4,5 Daarom breng ik deze twijfel bij U, en leg deze aan de voet van het Kruis. Neemt U die twijfel bij me weg, Heere, en schenk mij de zekerheid van het geloof in m’n hoofd en in m’n hart. Hemelse Vader, ik ben ook belast met de gedachte dat ik door en door slecht ben, en dat er in mij niets meer over is van het goede dat U met uw scheppingswerk in mij gelegd heeft. En dat het beste dat ik U kan bieden – mijn energie, mijn tijd, mijn geld en goed, en vooral: mijn hart – dat dat alles voor U nooit goed genoeg is.

Vader, ik verwerp deze gedachte als een leugen. Want uw ogen zagen mijn vormeloos begin. U hebt mij gewild en wonderbaarlijk geschapen. Psalm.139:13-16 U hebt mij geschapen naar uw eigen beeld en gelijkenis. En uw Zoon is aan het kruis ook voor mijn zonden gestorven.

En uw Heilige Geest wil in mijn lichaam wonen.

Als er een boze geest achter mijn twijfel of achter mijn zelfveroordeling zit, dan stuur ik die nu weg in de naam van de Here Jezus Christus, naar de plaats die Jezus hem wijst.

Ik bid dit op grond van het volmaakte offer van Uw Zoon Jezus. Amen.

 

 

Bij hoofdstuk 3 en 4

Afrekenen met leugens en misleidingen

 

Lieve Vader in de hemel,

Ik belijd dat ik me heb laten misleiden door allerlei leugens van de wereld. Ik heb de mening van de mensen om me heen en van de media, hoger geschat dan wat U ons te zeggen hebt in uw Woord. Ja, ik heb niet eens de moeite genomen om uw Woord in de Bijbel goed te lezen. Daardoor heb ik een verkeerd wereldbeeld en vooral een verkeerd beeld van U als liefhebbende Vader en God van genade. Ik vraag U om vergeving.

Vader, ik verwerp de leugens van de wereld, en ik kies ervoor om me voortaan te laten leiden door uw Woord. Uw Woord is de waarheid. Help mij om uw Woord dan ook te gehoorzamen.

Wilt U mijn denken vernieuwen? Ik beloof U dat ik mij daarvoor in zal zetten door regelmatig de Bijbel te lezen. En wilt U me daarbij verlichten door uw Geest.

Help mij a.U.b. om daarin trouw te zijn.

Amen

 

Bij hoofdstuk 5

Afrekenen met geheimen

 

Lieve Vader in de hemel,

Ik kom tot U omdat ik U nodig heb. Ik weet dat U mij pas goed wilt helpen als ik open kaart speel, als ik geen geheimen meer heb, noch voor U, nog voor m’n naaste. Het gaat om dingen waarvoor ik mij schaam om ze bekend te maken. Dingen die ik zelf heb gedaan en dingen die ik heb ondergaan. Ook als ik er zelf niets aan kon doen, ik schaam me er toch voor. Het geheim drukt zwaar op mij. Ik kan het alleen niet dragen, en heb behoefte om de last met iemand te delen. Maar ik heb het zo diep weggedrukt dat ik het niet eens meer goed kan verwoorden. Ik schaam me en weet niet of er iemand is wie ik kan vertrouwen.

Ook ben ik bang dat ik andere mensen (wie?) in gevaar breng als ik mijn geheim verklap, of dat zij boos op me worden en zich misschien op me willen wreken.

Vader, er zijn zoveel redenen waarom ik niet met mijn geheim voor de dag wil komen. Wilt u me helpen om over mijn angst en schaamte heen te stappen en mijn geheim op te biechten. Geef me iemand die ik kan vertrouwen, die me niet uitlacht of veroordeelt, maar die me steunt en met me wil bidden. Amen.

 

 

Bij hoofdstuk 6

Afrekenen met geestelijk overspel      

 

STRIJDGEBED

 

Dit is een verkorte versie van het strijdgebed van Matteus. Lees dit gebed als je geestelijke strijd te strijden hebt! Iedere dag weer opnieuw en lees het maar hardop, daar hebben de demonen een hekel aan!

Dit gebed is vol met bijbelse waarheden. De machten der duisternis haten het en proberen je tegen te werken als je het leest. Laat je daardoor niet afleiden, ook als je er geen zin meer in hebt. Lees door tot je klaar bent. Doen!

 

Hemelse Vader ik buig mij voor Uw aangezicht, ik aanbid en prijs U.

Ik mag me besprenkeld en beschermd weten door het bloed van Jezus Christus. Door de Heilige Geest geheiligd wil ik gehoorzaam zijn aan Jezus Christus! 1 Petrus 1:2

U bent waardig te ontvangen al de glorie en eer. Heilige Geest sta mij bij in deze tijd van gebed. Ik dank U hemelse Vader dat U mij hebt liefheeft en me kent van vóór de grondlegging van de wereld. U kent mij beter dan ik mezelf ken. Dank U dat U Jezus in de wereld gezonden hebt om voor mij te sterven, zodat ik verlost ben. Dank U dat U al mijn zonden vergeven hebt en dat U mij eeuwig leven geeft.

Ik geef mijzelf op dit moment geheel aan U over. Mijn wil, gevoel en verstand. Niets wil ik voor mezelf houden. Wijst U mij aan waar de boze macht over mij heeft. Ik richt mij alleen tot U de enige, ware en levende God. Ik wil absoluut geen enkele inmenging van satan in mijn gebed.

Satan, in de naam van de Here Jezus Christus gebied ik je mij te verlaten met al je demonen. Ik ben het eigendom van Jezus Christus, Hem alleen behoor ik toe. Hij heeft voor mij de prijs betaald aan het kruis. Door zijn genade mag ik wandelen en leven in de waarheid van het licht!

 

Hemelse Vader, open mijn ogen, opdat ik zal zien hoe groot U bent, ook op dit moment, op deze dag. Daarom zijn al de overheden en machten (machten der duisternis en boze geesten) onder Uw heerschappij. Dank U voor de overwinning aan het kruis. Ik geloof dat alle boze machten mij onderdanig zijn in de macht en kracht van Jezus Christus.

Ik dank U voor de wapenrusting die U mij gegeven hebt. Daarom doe ik nu de gordel van de waarheid aan. Ik bekleed mij met het pantser van de gerechtigheid, doe aan mijn voeten de schoenen van de vrede en draag op mijn hoofd de helm van het heil. Ik til het schild van het geloof op en houd het voor mij om mij te beschermen tegen de brandende pijlen van de vijand. Ik neem in mijn hand het zwaard van de Geest, dat is het Woord van God, om het te gebruiken tegen de machten der duisternis in mijn leven. Ik doe de wapenrusting aan en leef en bid in volkomen afhankelijkheid van U en Uw heilige Geest.

Open mijn ogen en hart zodat ik mag zien welke gebieden in mijn leven U niet kunnen behagen. Werk in mijn leven zodat de satan geen grond heeft om tegen mij te gebruiken.

Ik verwerp in Jezus’ naam alles uit mijn leven waar de satan invloed op mij heeft. Ik verklaar dat het Woord van God waar is en kies vandaag te leven in het licht van Gods Woord. Hemelse Vader, ik wil in gehoorzaamheid aan U leven en in Uw heilige gemeenschap verblijven.

In geloof leg ik mijn oude natuur af om te gaan staan in de volledige overwinning van Jezus Christus. Ik mag als nieuw mens me bekleed weten met Zijn kracht, Zijn Liefde, Zijn moed, Zijn gerechtigheid en Zijn waarheid. Dank U lieve Heer Jezus! U bent een levendmakende God. En voor de boze is er geen enkele millimeter ruimte in mijn leven.

Heer Jezus ik bid dat U mij zult vervullen met Uw Heilige Geest. “Herschep, o God in mij een zuiver hart, vernieuw mijn geest en maak mij standvastig” (Ps. 51)

Ik dank U dat U mij een levende hoop gegeven hebt zodat ik vandaag vervuld met uw Heilige Geest kan leven. Daarom bied ik weerstand aan al de pogingen van satan en zijn demonische machten om mij te beroven van de wil van God. Alle gedachten die niet in overeenstemming zijn met Gods wil neem ik krijgsgevangen en breng ze bij het kruis waar ze niet meer kunnen bestaan.

Ik geef mijn verstand en mijn wil over aan U, gezegende Heilige Geest.

Hemelse Vader, ik weet dat U mij niet gegeven hebt een geest van angst maar van kracht, liefde en zelfbeheersing. Ik verlang ernaar om de juiste beslissingen te nemen in het geloof. Ik geef mijn lichaam aan U, omdat mijn lichaam een tempel van de Heilige Geest is. Ik ben blij met Uw genade en Uw goedheid.

Hemelse Vader, ik bid U dat U mij een herleving zult geven: wijs mij de manier aan waarop satan de waarheid in mijn leven verhindert. Maak het mogelijk dat ik zo ben dat U vreugde in mij schept. Maak dat ik vurig ben in het bidden, in het lezen van Uw woorden. Heer, ik wil U de plaats geven die U toekomt. Ik geef mijzelf over aan U, Here God, en ik weiger de moed te verliezen! U bent de God die hoop geeft. Amen.

 

Proclamatie tegen vrome geesten en doemgeesten

Ook actueel voor de mensen die uit een achtergrond komen waar veel ‘vrome praat’ was.

 

Ik ben een kind van God, gekocht met het kostbare bloed van Jezus Christus.

Ik ben ingeschreven in de hemel, ik ben burger van het Koninkrijk der hemelen, dankzij Jezus Christus die al mijn zonden vergeven heeft.

De duivel heeft geen vat op mij.

De geesten die mij kwellen met angst voor de hel, zeg ik dat zij zelf bestemd zijn voor de poel van vuur, waar zij in eeuwigheid gepijnigd worden.

Jullie kunnen mij geen angst aanjagen, noch met je vrome praatjes, noch met je geniepige leugens.

Ik ben bestemd om eeuwig te leven in heerlijkheid bij God. Daar staat de Here Jezus borg voor. Maar jullie zijn bestemd voor het oordeel, voor pijniging waaraan geen einde komt. Bedenk dat voordat je mij weer komt pesten. Dat de angst voor het oordeel jullie moge verlammen!

Ik ben van Jezus. Wie aan mij komt, komt aan Jezus.

 

Gebed om bescherming tegen satanisten

Dit en het volgende gebed zijn goed om te bidden tijdens Walpurgisnacht (30 april) en Haloween (31 0ktober)

 

Bid op grond van de volgende beloftes uit Psalm 146:9 (NB)

“de weg van bozen maakt Hij tot een dwaalspoor” en Psalm 147:6 (NBV)

“De HEER richt de vernederden op en drukt de goddelozen neer.”

 

Vader in de hemel, wij komen tot U in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, omdat Hij gezegd heeft dat, als we U iets vragen in zijn naam, U het zult doen.

Wij verklaren dat Jezus Christus is gekomen om de werken van de boze te verbreken.1 Johannes 3:8

In zijn naam verklaren wij dat de Heer Jezus Christus overwinnaar is over alle demonische plannen, activiteiten en samenzweringen van satanisten, heksen en andere dienaars van de duisternis. Elke knie zal zich voor Hem buigen. Filippenzen 2:10

In de naam van Jezus binden wij alle boze geesten van satan en de astrale geesten van de satanisten. Wij verbieden ze in de naam van Jezus om kinderen van God aan te vallen in hun lichaam, ziel en geest, in hun gedachten en hun emoties. Hemelse Vader, wil hun gebeden tot satan verijdelen en maak hun vervloekingen krachteloos.

Wij verbreken in de machtige naam van Jezus hun duistere plannen en bevelen dat ze in de kiem gesmoord worden door het ontdekkende licht van Gods Woord en het gebed van Gods kinderen.

Wij bidden dat Gods licht zal schijnen over hun duistere daden, zodat ze aan het licht komen en als kwaad herkend worden. Ef. 5:11-13 Wij bidden dat de leden van satanische groeperingen of heksenkringen ontmaskerd worden, tegelijk met hun werken. En dat wat zij in het verborgene zeggen en doen van de daken gepredikt zal worden, d.w.z. dat alle media er over zullen berichten, zodat iedereen weet wie zij zijn en waarmee zij zich bezighouden.

Wij bidden dat er vrede zal heersen in Gods kamp waar zijn kinderen wonen, maar in de naam van Jezus spreken wij verwarring uit over het kamp van de satan, zodat tweedracht en onenigheid daar zullen heersen en geen van hun duistere plannen zal slagen.

Hemelse Vader, U zegt dat geen wapen dat tegen uw dienaren gesmeed is, iets zal kunnen uitrichten. Jes. 54:17

Wij nemen onze toevlucht tot U, want, ‘de naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige snelt daarheen en is onaantastbaar’. Spreuken 18:10 In dat vertrouwen nemen wij het schild van het geloof ter hand, dat alle vurige pijlen van de vijand zal doven. Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de Here vertrouwt, is onaantastbaar. Spreuken 29:25

Vader, wij staan op uw Woord, dat zegt dat U aan Jezus de heerschappij hebt gegeven “boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw.” Efeziërs 1:21-22 Al zijn vijanden zullen zich aan Hem onderwerpen! Wij beroepen ons op uw belofte dat U weldra de satan onder onze voeten zult vertreden. Romeinen 16:20 Amen

 

 Gebed om redding voor satanisten

Hemelse Vader, in de naam van Jezus bidden wij voor ieder mens die vrijwillig satan dient, actief het christelijke geloof bestrijdt en onze geestelijke leiders aanvalt.

Wij bidden om hun bekering, dat hun ziel gered mag worden, want U hebt geen welbehagen aan de dood van de zondaar. Daarom hebt U ons uw Zoon Jezus Christus geschonken. Zijn bloed heeft voor iedereen de prijs betaald. Wij bidden dat U hen doet verlangen naar uw waarheid en de openbaring van uw Woord, want niemand kan tot Jezus komen tenzij U hem trekt.

Wij bidden ook om de bekering van degenen die misleid of bedreigd zijn, of die wegens chantage satan zijn gaan dienen. Open ook hun ogen en geef ze de moed om hun kring te verlaten. Dat ze hun geloften aan satan verbreken en een verbond met U aangaan. Bescherm hen dan tegen de wraak van de achtergebleven satanisten, en verbreek de vergeldingsvloeken zie zij over zichzelf hebben uitgesproken.

Jezus zei: ‘Ze weten niet wat ze doen’ over degenen die Hem aan het kruis sloegen. Satanisten hebben gekozen voor satan en tegen U, maar zij zijn verblind. Wij pleiten voor hen en bidden U dat U hen verlicht met uw waarheid en hun harten vermurwt, zodat zij zich bekeren van hun heilloze weg en U hen hun zonden kunt vergeven. Dat bidden wij voor iedere satanist – van de hoogste tot de laagste rang. Bevrijd hen uit de greep van de duivel. Vader, schenk hen uw genade en genees hun gewonde harten.

Breng hen in contact met christenen die iets van de liefde van Jezus laten zien. Wij roepen tot U, Vader, openbaar Jezus Christus aan hen, bevrijd hen uit de slavernij van de duivel.

Wij vragen U dit alles in de naam van Jezus, in de heilige verwachting dat U hen gaat redden. Vader, aan U die op de troon zit en aan het Lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid. Amen.

 

Gebed in geval spiritueel huwelijk met satan

(Ontleend aan Marie-Thérèse Van, Vrijspraak, pag. 55-56, 190-191, bewerkt)

Een spiritueel huwelijk is een huwelijk dat iemand vrijwillig of onder dwang kan sluiten met satan of één van zijn demonen. We kennen de volgende vormen:

 • Binnen het satanisme wordt een vrouw aan satan uitgehuwelijkt, om voortaan ‘bruid van satan’ te zijn.
 • Binnen de wintireligie, o.a. in Suriname, worden dit soort huwelijken gesloten met de Apuku-geest.
 • In het westen is deze geest ook wel bekend als incubus-geest (mannelijke demon die een vrouw seksueel bezoekt) en succubus-geest (vrouwelijke demon die een man lastigvalt).

Op grond van dit soort huwelijken kunnen demonen handtastelijk zijn, en zelfs iemand verleiden of dwingen tot seks. In geval van seks onder dwang spreken we van ‘astrale verkrachting’. Dit soort geesten kan ook jaloers zijn op een eventuele (toekomstige) huwelijkspartner, met als gevolg dat iemand moeilijk een partner kan vinden. Als iemand getrouwd is, kan er verwijdering in de huwelijksrelatie of langdurige kinderloosheid ontstaan.

 

Gebed

Heer,

In de machtige naam van Jezus verwerp en herroep ik elk spiritueel huwelijk, alsook alle beloften die zijn uitgesproken door mijzelf, door mijn voorouders of door andere gezagsdragers.

Ik vraag U om vergeving voor dit spirituele huwelijk. Ook vraag ik vergeving voor die momenten dat ik vrijwillig eraan heb meegewerkt dat demonen mij seksueel konden benaderen.

In de naam van de Here Jezus Christus, mijn Heer en Heiland, verbreek ik dit ongoddelijke verbond tussen mij en desbetreffende demonen (indien mogelijk, noem dan de namen van de demonen).

Ik vernietig de geestelijke huwelijksakte en alle overige contracten die met deze spirituele man (of vrouw) gesloten zijn, evenals alle voorwerpen en materialen die met dit huwelijk verbonden zijn (zoals ringen, sieraden, cadeaus, etc.).

Op grond van het bloed van de Here Jezus Christus spreek ik nu een permanente (echt)scheiding uit tussen mij en de spirituele man (of vrouw). Ook vraag ik U, Here Jezus Christus, om elke demonische vrucht van dit huwelijk uit mij te verwijderen en te vernietigen, alsook elke demonische programmering in mijn lichaam en ziel te ontmantelen, uit te wissen en mij te reinigen met het bloed van Jezus, uw Zoon.

Het is de demonen niet langer toegestaan om gebruik te maken van mijn lichaam. Daarom beveel ik in de naam van de Here Jezus Christus iedere spirituele man of vrouw om mijn geslachtsorganen en mijn lichaam nu te verlaten.

In Jezus’ naam verbreek en verwijder ik alles wat deze spirituele man of vrouw gebruikt heeft om macht en controle over mij uit te oefenen.

In de naam van de Here Jezus Christus en door de kracht van zijn bloed, verbreek ik elke vloek die door dit spirituele huwelijk over mijn leven is gekomen.

Dank U wel, Here Jezus Christus, dank U wel, hemelse Vader, dat U mij liefhebt. Ik kies ervoor om uw liefde (opnieuw) te ontvangen en U op mijn beurt met heel mijn hart lief te hebben, in een verbondsrelatie met U als de enige waarachtige God, in eenheid met Jezus uw Zoon.

Ik dank U, Heer, dat dit demonische huwelijk nu ontbonden is en dat ik volledig onder uw gezag en uw bescherming sta. In de naam van Jezus verklaar ik dat geen enkele persoon in mijn nageslacht een demonische spirituele vrouw of man zal hebben. Amen.

 

Bij hoofdstuk 7 en 8

Afrekenen met ongewenste erfenissen en verkeerde bindingen.

 

Verbreking van onheilige zielsbanden bij jezelf

te bidden door de confident zelf

 

Voor het aangezicht van God herroep ik  alle verbonden, verdragen, beloftes, vervloekingen en ieder werk van de duisternis waaraan ik ben blootgesteld of vatbaar ben geworden door mijn eigen daden of die van anderen.

Hemelse Vader, in de naam van Jezus vraag ik U om mij te helpen om mezelf tot de bodem te onderzoeken op enige zielsband en/of gebondenheid aan satan en zijn trawanten in geestelijke, menselijke of dierlijke gedaante.

En ik vraag u om elke bovengenoemde binding met wortel en tak uit mijn leven uit te roeien.

In de naam en in de kracht van Jezus snijd ik elke bovengenoemde onheilige zielsband door!

Ik besluit om mezelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in uw dienst te stellen, om met uw hulp een heilig leven te leiden. Amen

 

Gebed om afstand te doen van een ongoddelijke zielsband

In geval van een ongoddelijke zielsband (te denken valt aan een relatie met een manipulerende vader of moeder, een emotionele, seksueel getinte relatie met een andere man of vrouw) spreekt de confident eerst het volgende uit:

Hemelse Vader, ik belijd dat ik een ongoddelijke zielsband heb laten groeien met mijn vader (of moeder, of iemand anders die de confident manipuleerde) door op een ongoddelijke ongezonde manier op hem/haar te reageren met mijn woorden of mijn gedrag. Ik vraag U mij dit te vergeven en mij ervan te reinigen in de naam van de Here Jezus Christus. Amen.

 

In geval van een ongoddelijke zielsband met een occulte genezer:

Hemelse Vader, ik belijd dat ik een ongoddelijke zielsband heb laten groeien met ……. (naam occulte genezer). Ik zie nu in dat dit verkeerd was en erken dit nu als zonde. Hij heeft mij van de wal in de sloot geholpen en mij aan hem gebonden. Vergeef mij Heer dat ik mij heb laten misleiden. Ik verbreek nu in Jezus’ naam de occulte zielsband met …. en ik beloof dat ik alle voorwerpen die ik van hem heb gekregen zal weggooien. En als er een geest aan zijn naam of die voorwerpen is verbonden, dan stuur ik die nu weg in de naam van Jezus Christus. Dat mag ik doen omdat ik gekocht en betaald ben met het bloed van Jezus Christus. Ook schenk ik aan …. vergeving, omdat hij het met de beste bedoelingen deed. Hij is zelf ook misleid. Open zijn ogen Heer, zodat hij zich kan bekeren van zijn dwaalweg. Ik bid U dat in Jezus’ naam. Amen.

 

Uit te spreken door begeleider:

……. (naam confident) in de naam van de Here Jezus Christus snijd ik je los van iedere ongoddelijke zielsband met ……. en ik gebied alle demonische machten die misbruik hebben gemaakt van deze band, om … … . (naam confident) nu te verlaten, en naar de plaats te gaan die Jezus je wijst, en om nooit meer terug te komen.

Zo verklaar ik de ongoddelijke zielsband tussen …. (naam confident) en ……… (naam occulte genezer) verbroken met het zwaard van de Heilige Geest in de naam van de Here Jezus Christus.

 

Gebed in geval van banden na echtscheiding

Een huwelijksband geeft een bijzondere vorm van hechting, van verbondenheid. Het is een één-vlees-band. In Genesis 2:24-25 en Matteüs 19:5-6 wordt dan ook het woordje ‘hechten’ gebruikt, vastplakken.

Door een echtscheiding ontstaan er twee helften die iets van zichzelf (aan de ander) zijn kwijtgeraakt, en vervolgens ook nog steeds iets van de ander in hun eigen ziel meedragen. Het is belangrijk om met deze verbroken relatie voor de troon van God te komen, waar nodig schuld te belijden en los te komen van elke vorm van duisternis, bitterheid of afwijzing (de mogelijke gevolgen van een echtscheiding).

  

Gebed

(Gebed ontleend aan Marie-Thérèse Van, Vrijspraak, pag. 145, 149-150, 154 (licht bewerkt)

Heer,

ik belijd dat ik zelf heb bijgedragen aan het stuklopen van mijn huwelijk met …….           door ……                     ……..    (noem hier specifiek wat jouw aandeel is in de echtscheiding of wat God je laat zien).

Ik vraag U om vergeving hiervoor en ik kies ervoor om ook mijzelf te vergeven. Ik leg de leugen af dat ik door mijn echtscheiding een tweederangs christen zou zijn geworden. De waarheid is dat ik een geliefd kind van de Vader ben, dat Hij mij kent en aanvaardt.

In vergeef …..      (naam ex-echtgenoot) opnieuw en kies ervoor om hem/haar niet langer verantwoordelijk te houden voor alle pijn en consequenties van de echtscheiding. Dank U wel, Heer, dat U voorziet, helpt en leidt in alle consequenties die ik moet dragen. Here Jezus, ik kom naar uw kruis met mijn gevoel van …… (vul in wat van toepassing is, zoals afwijzing, verwerping, waardeloosheid, falen, aan de kant gezet zijn, eenzaamheid, niet-geliefd zijn etc.)

Ik ruil deze gevoelens in voor uw waarheid over mijn leven …… (neem nu de tijd om te luisteren naar God en zijn Woord, en wat Hij in zijn liefde en genade over je zegt)

Heer, ik dank U, dat ik al mijn pijn aan U mocht te geven en dat ik dat steeds opnieuw mag doen. Dank U ook, dat U mij gaat herstellen op uw tijd en wijze.

Ik vraag U, Heer, om zowel de emotionele als seksuele zielsband tussen mij en …..    (naam ex-echtgenoot)

te ontbinden en om alles van mijn ziel dat in hem/haar is achtergebleven te reinigen met uw bloed en in mij terug te plaatsen.

Ik vraag U ook om alles wat van zijn/haar ziel in mij is achtergebleven uit mij te verwijderen, te reinigen met uw bloed en in ….…..      (naam ex-echtgenoot) terug te plaatsen.

Heer, reinig mijn geest, ziel en lichaam volkomen van elke vervelende of traumatische herinnering.

Dank U wel, Heer, dat U mij familie- en vriendschapsrelaties geeft, waarbinnen ik liefde mag ontvangen en geven. Ik onderwerp het aan uw wil of ik al dan niet opnieuw zal trouwen. Dank U, dat U mij vult met liefde vanuit uw hart. Ik bid dit alles in de naam van Jezus, mijn Heer, Heiland en Geneesheer
 

In geval er kinderen zijn:

Heer Jezus, ik vraag U om mijn/onze kinderen te reinigen van alle gevolgen van mijn/onze echtscheiding.

Reinig hun gedachten van elk schuldgevoel en genees hun innerlijke wonden. Ik vraag U, hemelse Vader, om aan te vullen wat mijn kinderen nodig hebben. Dank U, Heer, voor uw genade en ontferming.

 

 

Bij hoofdstuk 9

Afrekenen met opstandigheid

 

Gebed voor het belijden van boosheid naar God

(Lin Button)

 

Vader in de hemel,

Ik breng nu alle pijnlijke herinneringen aan teleurstelling en gebroken beloftes bij U.

Vergeef mij al die keren dat ik U zag door die beschadigde bril die de ogen van mijn hart bedekt.

Ik heb U onterecht beschuldigd voor wat de vijand of anderen onder zijn leiding hebben gedaan.

Vergeef mij alstublieft en dank U dat de hindernissen die ik hiermee tussen ons heb opgericht, nu weg zijn.

Dank U voor Uw voortdurende genade en liefde, en dat U mijn gewonde hart wilt genezen.

Bevrijd mij alstublieft van de leugens waarin ik door deze wonden ben gaan geloven.

Help mij U te vertrouwen.

Dank U dat U mij niet in de steek laat en dat U mij nooit zult verlaten.

In Jezus naam,

AMEN

 

Bij hoofdstuk 10

Afrekenen met hoogmoed

 

Verbreken van TROTS

 

Lieve hemelse Vader,

U hebt gezegd dat “hoogmoed vooraf gaat aan het verderf en dat hoogmoed vóór de val komt” (Spr. 16:18).

Ik belijd dat ik soms alleen aan mijzelf denk en te weinig aan anderen. Ik heb niet mijzelf verloochend, niet dagelijks mijn kruis op mij genomen en U gevolgd. Als resultaat heb ik de duivel grond gegeven in mijn leven.

Ik heb gezondigd door te geloven dat ik gelukkig en succesvol kan worden in mijn eigen kracht. Ik belijd dat ik mijn eigen wil vóór die van U heb gesteld en dat mijn leven werd aangestuurd door mijzelf in plaats van door U.

Ik heb berouw over mijn trots en zelfgerichtheid, en ik bid dat alle grond die hierdoor in mijn leven en handelen is gewonnen door de vijanden van de Heer Jezus, wordt opgegeven.

Ik kies ervoor te vertrouwen op de kracht en de leiding van de Heilige Geest, zodat ik niets zal doen vanuit zelfgerichtheid of eigendunk. Met een nederig hart zal ik anderen belangrijker achten dan mijzelf.

Ik kies ervoor om U Heer het centrum van mijn leven te maken.

Laat mij alstublieft alle specifieke manieren zien waarop ik mijn leven heb geleid in hoogmoed of trots.

Stel mij in staat om door liefde anderen te dienen en hen belangrijker te achten dan mijzelf.

Dit alles vraag ik in de vriendelijke en nederige naam van mijn Heer,

AMEN

 

 

Bij hoofdstuk 11

Afrekenen met zelfverwerping

 

Gebed voor het afleggen van de mantel van schaamte

(Licht bewerkt naar Lin Button, Genezing door schuldbelijdenis en vergeving.)

 

Vader God,

Ik kom tot U in de mantel van schaamte die ik al jaren draag.

Ik belijd U dat ik in een leugen heb geloofd

en deze schaamte op me heb genomen:

ik ben gaan geloven dat ik fout ben, niet goed genoeg,

een ‘hopeloos geval’ dat niet te helpen is.

Ik heb niet geleefd in de waarheid dat ik door U ben geschapen,

maar ik heb geleefd met de valse schaamte van de leugen.

Ik vraag U vergeving dat ik deze leugens heb geloofd

en dat ik mijn leven door mijn gevoel van schaamte heb laten beheersen.

Als uw kind ontvang ik uw vergeving.

Kom en reinig mij door het bloed van Jezus Christus

en genees mijn gewonde ziel.

Ik verwerp in de naam van Jezus Christus alle beschamende woorden,

blikken en houdingen die ik me herinner.

Ik vraag U mij te helpen deze te vervangen door woorden van liefde.

Help mij, Heer, om degenen die mij hebben beschaamd te vergeven.

Ik dank U, Heer Jezus,

dat U ook voor mij een schaamtevolle dood bent gestorven,

verworpen, naakt, voor schut gezet aan het schandhout.

Ik neem mijn mantel van schaamte af

en geef die aan U, Heer Jezus,

en leg hem aan de voeten van het kruis.

Ik vraag U, hemelse Vader,

dat U uw Heilige Geest wilt zenden, de Geest van de waarheid,

om mij te leiden bij het doorwerken

van de vele gebieden in mijn leven

die hierdoor zijn beschadigd.

Ik bid dat U mij verbindt met uw waarheid.

Toon mij de gebieden waar ik mijn gedrag moet veranderen

en wees bij mij als ik nieuwe manieren ontwikkel

in mijn denken en mijn omgang.

Barmhartige Vader, boven alles heb ik berouw

dat ik mij voor U heb verborgen.

Help mij alstublieft om mij voorgoed tot U te keren.

Amen

 

Gebed om herstel van waardigheid In geval van verweesdheid. Bewerkt naar Lin Button.
 

Vader God,

Ik bid dat U komt in elke lege plek in mijn hart. Kom en maak het diepste van mijn ziel tot uw woning. Help mij om daar samen met U heen te gaan,

zodat ik de vreugde kan ervaren van een liefdevolle band. Heer, ik vraag U eerbiedig, geef mij mijn waardigheid terug. Bevestig mij dat ik in Christus uw kind mag zijn en dat U van mij houdt. Leer mij om mezelf door uw ogen te zien.

Wilt U een Vader zijn voor alle verweesde plekken in mijn hart. Stel mij in staat uw vaderlijke omarming te ontvangen,

zodat alle gevoelens van verweesdheid smelten

in de kracht en warmte van uw liefde. Heer, help mij om bij U een veilig thuis te vinden

zodat ik geen valse troost meer nodig heb.

Vader, met mijn wil keer ik me tot U. Ik besluit te geloven dat ik welkom ben in uw Vaderhuis.

En dat U een goede liefdevolle Vader bent die het goede geeft

aan hen die U daarom bidden.

Amen

 

Bij zelfverwerping en minderwaardigheid

Vader God, ik belijd dat ik worstel met gevoelens van zelfverwerping en minderwaardigheid en dat ik het moeilijk vind om mezelf te aanvaarden als een waardevol persoon zoals U mij hebt geschapen. Ik erken dat deze gevoelens niet van U komen, want U hebt mij aangenomen als uw kind. Daarom belijd ik deze gevoelens als zonde en ik kies ervoor om mij daarvan te bekeren en ik vraag U om mij te vergeven in de naam van uw Zoon Jezus Christus.

Ik aanvaard die vergeving en wil U ervoor bedanken.

Ik neem nu afstand van elke vorm van zelfverwerping of minderwaardigheid.

Ook mocht er aan deze gevoelens een macht van satan verbonden zijn, dan zeg ik tegen deze macht: ‘Verdwijn in Jezus’ naam, en ga naar de plaats die Jezus jou wijst’. Amen

 

Gebed voor besef van zijn

(Lin Button, Als een moeder, pag. 26, licht bewerk)t

 

Om vooraf te lezen:

(vul steeds je eigen naam in)

 

 • Jesaja 49:14-16
 • Ezechiël 16:1-14
 • Psalm 139:13-16
 •  

Vader God, Ik vraag U mij te vullen met uw tedere liefde. Vergroot mijn vermogen om van U te ontvangen.

Maak de kern van mijn zijn sterk. Vul me met een gevoel van veiligheid. Geef me een stevig fundament. Vul de bodem van de bron van mijn zijn

met uw rots van waarheid en veiligheid, zodat ik gevuld word en niet langer leegloop.

Stort uw koesterende tegenwoordigheid en vrede over me uit. Rust op mij zoals ik rust in U. Zoals een baby tevreden rust op de arm van zijn moeder,

zo is mijn ziel als een tevreden baby. Laat dit voor mij zo zijn. Amen

 

 

Gebed in geval van afwijzing

 

Vader in de hemel,

ik heb me zo vaak eenzaam en verlaten gevoeld zonder dat ik het kon benoemen. Uw Geest heeft mijn ogen geopend voor de afwijzing

(die ik ontving als baby in de baarmoeder / die ik van kinds af aan ervaren heb) waardoor ik me dikwijls geblokkeerd voel in mijn gevoel om uw liefde te ontvangen, te beantwoorden en door te geven.

Vandaag vergeef ik mijn vader en moeder die mij,

toen ik in de baarmoeder zat, hebben afgewezen.

Al hebben mijn vader en moeder mij verlaten, U hebt mij aangenomen en aanvaard door wat Jezus aan het kruis voor mij heeft gedaan.

en/of:

Vandaag vergeef ik allen die mij hebben afgewezen. U hebt mij aangenomen en aanvaard, door wat Jezus aan het kruis voor mij heeft gedaan.

Door Jezus’ leven, sterven en opstanding ben ik tot leven gekomen. Zijn hart klopt nu in mij. Hij is mijn identiteit. Jezus vertelde mij de echte waarheid: ik ben geliefd, ik ben gewild, ik ben vrij voor eeuwig. Daarom aanvaard ik mijzelf zoals U mij hebt geschapen. Het goede werk dat U in mij begonnen bent zult U ook tot een goed einde brengen.

Als er nog emotionele blokkades in mij zijn, dan vraag ik U om die te verwijderen, in de naam van Jezus. Vul mij met uw bovennatuurlijke liefde,

zodat mijn verwonde hart kan genezen. Amen

 

Dunamis gebed geboorterecht

Here Jezus,

Dank U dat U mij leven heeft gegeven, als een geschenk dat niets kost.

Ik ben welkom om er te zijn, precies zoals U het bedoeld heeft.

Ik ontvang de herschepping van mijn conceptie,

een verwekking in vreugde en blijdschap

en ik neem uw levensadem aan.

Ik ben Uw zoon/dochter en ontvang mijn geboorterecht uit uw handen.

U was er bij vanaf het begin.

Ik ben veilig bij U en U zult er altijd voor mij zijn.

Ik wil Uw nabijheid ervaren, waar U bent is Licht.

Ik neem Uw bescherming aan.

Ik ontvang nu de waarheid over mijn leven.

Ik wil de droom leven die U voor mij heeft, want U weet wat bij mij past.

Ik ontvang het avontuur van herschepping van alles wat U in mij heeft gelegd.

Laat Uw glorie zichtbaar zijn in mijn leven.

Ik ontkracht en verwerp hiermee nu ook de leugen dat ik niets waard zou zijn,

omdat ik Uw geliefde zoon/dochter ben!

Ook geef ik U de pijn van mijn vader en moeder,

ik heb mij door hen niet gewenst gevoeld,

en ik geef U al de verwachtingen die zij voor mij hadden

en de lasten die ik heb gedragen.

Ik spreek tot de geest van slavernij die dat heeft gegeven:

'Verdwijn uit mijn leven!'

en ik verbreek het juk daarvan en werp het van mij af;

Heer Jezus, neemt U mijn juk aan.

Ik verlang zo naar een hartsrelatie met hen en andere mensen om mij heen,

wilt U ook daarin Uw grootheid laten zien!

In Jezus’ Naam, amen.

We verzegelen dit door de Heilige Geest, zodat we

van glorie tot glorie, van heerlijkheid tot heerlijkheid

en van kracht tot kracht zullen gaan,

totdat Jezus terug komt.

 

 

Bij hoofdstuk 12

Afrekenen met zondige gewoonten

 

Gebed voor het verwerpen van de geest van de dood

“Als kind van God ben ik niet alleen op natuurlijke wijze geboren, maar door de werking van de Heilige Geest ben ik uit God geboren.” (vrij naar Johannes 1:13)

“Ik ben geboren uit onvergankelijk zaad.” (zie 1 Petrus 1:23)

“Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft.” (zie Filippenzen 4:13)

 

Hemelse Vader,

Ik kom voor uw aangezicht in de naam van mijn Verlosser, uw Zoon Jezus Christus, in het bijzijn van mijn broeders en zusters als getuigen, om mijn bevrijding van de geest van de dood uit te spreken.

Door de kracht en het gezag die de Here Jezus Christus mij geschonken heeft verwerp ik de geest van de dood en alle onreine geesten die met de dood verbonden zijn. Ik verklaar alle bindingen die ik met de geesten ben aangegaan, alle pogingen om deze geesten tevreden te stellen of met hen te onderhandelen als nietig en ongeldig. Ik zal geen valse vrede meer sluiten met de vijand.

Ik verwerp alle identificatie met de dood en alle fantasieën over dood of zelfmoord.

Ik verwerp alle gedachten van wanhoop, uitzichtloosheid, depressie, eenzaamheid, passiviteit, verbittering, woede, angst, geweld, hekserij, verwensingen en medische voorspellingen over een naderende dood. Heer, doe ze nu van me weg zover het oosten is van het westen.

Ik heb berouw van mijn betrokkenheid bij abortus, moordpartijen, heavy en dead metal muziek, wicca, en andere werken van de dood. (Noem alleen wat van toepassing is en vul eventueel aan.)

Ik zal mij inspannen om alle mensen te vergeven die mij bewust of onbewust gekwetst hebben, waardoor zij mij in de sfeer en onder de invloed van de dood hebben gebracht. Ik vraag U om me verder te openbaren wie ik moet vergeven, nu en in de toekomst.

Vergeef me Vader dat ik heb vastgehouden aan m’n boosheid, haat, trots en alle andere zondige acties tegen hen. Ik zal hen steeds meer loslaten op het moment dat U deze mensen en gebeurtenissen in mijn gedachten brengt.

In plaats daarvan ontvang ik van U, Heer, reinigende vergeving.

Ga alstublieft door met het tonen van alle verwoestende invloeden in en over mijn leven, zodat ik me ervan kan bekeren.

Ik beloof in uw autoriteit door te gaan met het verwerpen en weerstaan van de geest van de dood en zijn helpers, door mijn wil op één lijn te stellen met de uwe – uw wil voor mijn leven.

Ik kies ervoor om de volheid van het leven, zoals U die bedoelt, te omarmen.

Ik prijs en dank U ervoor dat U mij altijd bevestigt en beschermt met uw eeuwige liefde. Amen

 

 

Verbreken van GEDREVENHEID en PERFECTIONISME

(Neil Anderson)

 

Lieve hemelse Vader,

Ik verwerp de leugen dat mijn zelfwaarde afhankelijk is van mijn prestatievermogen. Ik belijd de waarheid dat mijn identiteit en mijn waardegevoel te vinden zijn in wie ik ben als uw kind.

Ik verwerp het zoeken van goedkeuring en aanvaarding door andere mensen. Ik kies ervoor om te geloven dat ik al door U ben goedgekeurd en aanvaard in Christus, door zijn dood en opstanding.

Ik besluit om de waarheid te geloven dat ik gered ben, niet door rechtvaardige werken die ik deed of doe, maar door Uw genade.

Ik besluit om te geloven dat ik niet langer onder de vloek van de wet leef, omdat Christus een vloek voor mij is geworden. Ik ontvang het gratis geschenk van leven in Christus en kies om in Hem te blijven.

Ik verwerp het streven naar perfectie door onder de wet te leven.

Door uw genade, Vader in de hemel, kies ik om vanaf vandaag in geloof te wandelen, in de kracht van Uw heilige Geest, in overeenstemming met wat U zegt wat de waarheid is.

Dat bid ik, In de naam van Jezus, AMEN

 

 

Bij hoofdstuk 13

Afrekenen met seksuele zonden

 

Gebed voor het verbreken van de onreine zielsband door seksuele gemeenschap

Bewerking van gebed van Desert Stream

 

Lieve Vader,

Ik kom voor Uw aangezicht in de naam van uw zoon Jezus Christus.

Ik ben zwaar belast met de gevolgen van de seksuele gemeenschap met ……….

Ik kom nu in de tegenwoordigheid van uw Zoon, de Heer Jezus Christus en leg ………. (naam) aan zijn voeten onder het kruis.

Vader God, ik belijd deze seksuele relatie als zonde (en als afgoderij) en heb er berouw van.

Wilt U mij uw vergeving schenken en mij reinigen van deze ongerechtigheid?

Hemelse Vader, ik verklaar dat uw zoon Jezus Christus mijn Heer en Meester is.

Hij kan alle onreinheid wegwassen door zijn bloed dat ook voor mij vergoten is.

Hij is de Koning van het heelal, Heer van alle zichtbare en onzichtbare dingen, de hoogste macht op aarde en in de hemel. Jezus is mijn Heer, Hem wil ik dienen.

Vader, ik belijd dat het huwelijk een heilige inzetting is, die U als onze God aan ons gegeven heeft.

In overeenstemming met uw wil en door de kracht van Jezus’ bloed verbreek ik daarom de binding die is ontstaan door deze buitenechtelijke seksuele gemeenschap.

Here Jezus, wilt U nu mijn ogen en die van mijn overspelige partner openen, zodat we elkaar met uw ogen gaan zien?

Neem de plaats in die U toekomt, Heer Jezus, als de enige Heer voor wie ik buig.

Geef me de kracht en de genade om …… met uw ogen te zien.

Ik erken dat …… niet in staat is om mijn noden te vervullen en ik vergeef …… alle pijn die hij/zij door deze relatie mij heeft aangedaan.

Ook vraag ik vergeving voor alle pijn die ik hem/haar heb aangedaan.

Bovenal vraag ik uw vergeving, Here Jezus, voor mijn verkeerde pogingen om mijn bestemming of mijn genezing of geluk te vinden door mijn omgang met ….

Maak dat mijn ogen en mijn hart slechts één doel zullen hebben, Heer Jezus Christus, zodat ik mag ontdekken wat het betekent dat U, U alleen, het verlangen van mijn hart bent.

 

Actiepunt:

Ruim alle spullen op die je aan je vorige onwettige seksuele partners (of aan verkeerde seksuele handelingen) kunnen herinneren, zoals kledingstukken, foto’s, brieven, kostbare herinneringen, sieraden, alsook alles wat je digitaal aan hem of haar nog verbindt.

 

 

Uit Wilkin van de Kamp, Bevrijd van banden, pag. 309-310:

Hij schrijft daar over koning Salomo en zijn harem, met veel vrouwen uit het buitenland die hun eigen goden meebrachten.

“Door zijn seksuele relatie met deze vrouwen koos Salomo voor een geestelijke band met een ieder van hen, maar ook met heidense goden. Het resultaat was dat deze goden macht over hem kregen en dat deze onreine banden Salomo belemmerden om Gods wil te doen.

Als je seksuele partner aan afgoden of toverij heeft gedaan (of doet), dan is het mogelijk dat je onder invloed komt van de geestelijke machten die de ziel van je partner beheersen.”

 

Gebed voor het verbreken van de binding door seksuele gemeenschap

Paula Rinehart, Seks zonder spijt - hoe God door seks het hart van de vrouw raakt, 2012, pag. 114 (in eerste instantie geschreven voor vrouwen)

 

In de naam van Jezus

vraag ik U, Hemelse Vader, iedere negatieve geestelijke en emotionele gebondenheid te verbreken die werd gecreëerd in deze overspelige relatie.

Ik belijd en doe afstand van mijn zonde en afgoderij door een andere liefde te verkiezen boven die van mijn wettige echtgenoot. Ik vraag U om mij de waarheid te laten zien, diep in mijn hart, en ik neem afstand van de leugen (benoem die concreet) die ik geloofde als gevolg van deze ervaring.

Ik weet dat U bereid bent om mij te vergeven, en ik bied daarom dezelfde vergeving aan de man(nen) bij wie betrokken ben geweest.

Ik vraag uw Geest mij te reinigen van ieder overspelig beeld, iedere ongeestelijke gedachte. Verzamelt U alstublieft alle scherven van mijn ziel en maak me weer heel. Maak me bovenal de uwe.

Ik prijs U voor uw barmhartigheid en ik maak in Jezus Christus aanspraak op de vrijheid en de kracht om mijn lotsbestemming als dochter van de levende God te omarmen.

Amen

 

Gebed om afstand te doen van een ongoddelijke één-vlees-band

Uit te spreken door confident:

 

Hemelse Vader,

Ik belijd dat ik heb gezondigd doordat ik seksuele gemeenschap heb gehad met … ….

Wilt U me dat vergeven en mij ervan reinigen? Dat bid ik in de naam van de Here Jezus Christus.

Uit te spreken door begeleider: (ga zoveel mogelijk individueel te werk, door het noemen van alle namen die de confident te binnen schieten. Als er later nog meer namen te binnen worden gebracht, dan kan de confident wellicht het gebed zelf thuis bidden of de namen meenemen naar een volgende afspraak).

… ... (naam confident) in de naam van de Here Jezus Christus snijd ik je los van deze (of in geval van prostitueebezoek ‘iedere’) ongoddelijke één-vlees-band, en ik gebied nu alle demonische machten die misbruik hebben gemaakt van deze band, om …. (naam confident) nu te verlaten, om te gaan naar de plaats die Jezus je wijst, en om nooit meer terug te komen.

Zo verklaar ik deze (of iedere) ongoddelijke één-vlees-band tussen … …. (naam confident) en … …. (naam seksuele partner) verbroken met het zwaard van de Heilige Geest in de naam van de Here Jezus Christus.

 

Gebed in geval van onreine banden

(voorechtelijke seksuele relaties, buitenechtelijke seksuele relaties.

Uit Marie-Thérèse Van, Vrijspraak, pag. 124, 134 (licht bewerkt)

 

Heer,

ik verwerp ……                                  (noem de seksuele ervaring of ervaringen)

met ….                                 (naam van de persoon met wie je je seksueel verbonden hebt)

 

In de naam van de Here Jezus Christus verbreek ik de onreine band tussen mij en …. (naam persoon)

Ik bid dat U mij met Uw bloed reinigt van alle onreinheid die door deze band is binnengekomen.

Ik vraag U, Here Jezus Christus, om elk deel van mijn ziel dat bij ….     (naam persoon)

is achtergebleven te reinigen met Uw bloed en terug te plaatsen in mij.

En om elke deel van de ziel van ….                       (naam persoon)

dat in mij is achtergebleven te reinigen met Uw bloed en terug te plaatsen in …. (naam persoon).

 

 

Gebed in geval van verwarring over seksuele identiteit (LHBT)

Marie-Thérèse Van, Vrijspraak, pag. 134 (licht bewerkt)

 

Heer,

ik verwerp de leugen dat U mij hebt geschapen als ….. (homoseksueel/lesbienne/biseksueel etc.). Ik verwerp alle ….. (homoseksuele/lesbische/biseksuele/pedoseksuele etc.) gedachten, verlangens en handelingen en ik aanvaard dat U mij als man (vrouw) geschapen hebt om alleen binnen het huwelijk met een vrouw (man) een seksuele relatie te hebben.

Heer, ik verwerp de leugen dat U mij in het verkeerde lichaam geboren heeft doen worden. Ik verwerp elke neiging om mij te gedragen of te kleden als het andere geslacht. Ik kies ervoor om mijzelf te aanvaarden als man (vrouw), zoals U mij geschapen heeft.

Here Jezus, reinig mijn denken van elke vorm van verwarring rondom mijn seksuele identiteit. Genees mijn hart van elke verwonding die ervoor gezorgd heeft dat deze verwarring is ontstaan. Dank U wel, dat U mijn Heelmeester bent.

 
 

 

Bij hoofdstuk 14

Afrekenen met ongezonde angsten

 

Gebed bij angsten

(Uit Lin Button: Als een moeder (2009), pag. 95 - met enkele kleine aanpassingen.)

 

Vader God,

ik kom bij U met mijn angst voor relaties

en mijn angst om opnieuw bezeerd te worden.

Ik geef U mijn verkeerde zelfbeeld

en verwerp alle labels die de waarheid bedekken -

de waarheid is dat ik geboren ben om lief te hebben.

Ik belijd dat ik mij uit zelfbehoud heb verborgen.

Vader, ik geef U alle angsten voor mijn veiligheid.

Mijn angst voor wat er in de wereld gebeurt,

mijn angst voor mijn buren,

mijn angst voor de toekomst,

mijn angst voor .   (vul zelf verder in)

Ik belijd dat deze angsten mij doof

en blind hebben gemaakt voor de waarheid.

Ik belijd dat U groter bent dan de heerser van deze wereld,

dat U de boze hebt overwonnen,

en dat U altijd bij mij bent.

Ik belijd dat ik vanuit mijn angst

altijd op zoek ben naar een oplossing,

dat ik altijd wil weten waar ik heenga voordat ik vertrek,

dat ik altijd een verklaring wil hebben.

Ik ben me ervan bewust dat deze angsten

mij verhinderd hebben uw genade te ervaren.

Ik geef U toestemming om

de op angst gebaseerde muren af te breken,

die ik heb gebouwd in een poging mijzelf te beschermen

tegen echte en ingebeelde gevaren.

Laat mij in plaats daarvan

in uw sterke schuilplaats binnengaan.

Help me uw wiegeliedje te horen,

dat in mijn oor fluistert:

‘Wees niet bang, mijn kind, ik ben bij je.’

Amen

 

Om biddend te lezen:

Psalm 23 – Psalm 27 - Psalm 91 - Psalm 107

Hebr. 2:14-18 - 1 Joh. 4:17-19

 

Om te zingen:

Gezang 395   (Liedboek voor de Kerken, 1973)

 

 

Als er steeds ongelukken gebeuren in je leven

 

Heer, waar U bent is het licht.

Heer Jezus, ik neem uw bescherming aan,

en treed uit de schaduw van de dood.

Jezus, U bent mijn Beschermer.

Geest van de levende God, bevrijd mij.

Ik werp de angst voor de dood af,

mijn erfenis is leven in overvloed.

Jezus, de dood wordt verzwolgen door uw aanwezigheid.

Ik neem U aan als Redder en Verlosser.

U bent als de schaduw aan mijn rechterhand.

Met U aan mijn zijde vrees ik geen enkel kwaad.

Laat mij uw nabijheid ervaren.

Dank U dat U voor mij stierf.

Dank U dat U mij het leven heeft gegeven als een gratis geschenk.

Ik ontvang van U gaven van eeuwig leven,

genezing en bevrijding, hier en nu.

Amen

 

Gebed bij zorgen

 

Vader God,

ik belijd U dat ik een zorgenmaker ben.

Ik maak dingen die er helemaal niet hoeven te zijn: zorgen.

Ik heb mijn gedachteleven zo ingericht dat ik me constant zorgen maak

over wat er kan gebeuren

over wat er zou kunnen misgaan

over wat mij of dierbaren zou kunnen overkomen.

Ik belijd U dat deze zorgen mijn leven hebben beheerst

en dat ik in deze leugens ben gaan geloven;

zij zijn een bolwerk in m’n gedachten geworden.

Wilt U mij vergeven en reinigen door het bloed van Jezus uw Zoon?

Ik vraag U nu om deze gedachten gevangen te nemen

en deze bolwerken af te breken,

en of U de Here Jezus Christus tot bestuurder van mijn denken wilt maken

zodat Hij mijn denken kan vernieuwen.

Amen

 

Gebed om innerlijke genezing (te bidden door de pastoraal werker)

Al vanaf de zestiger jaren van de vorige eeuw wordt er gepionierd met het bidden om innerlijke genezing/genezing van herinneringen. Een gebed dat wij in ons Ermelose team voor bevrijding en genezing soms bidden is onderstaand gebed.

Het is een gebed dat veel kan oproepen aan beelden en emoties. Geef daar ruimte aan. Het verdient aanbeveling om na elke open regel van het gebed te pauzeren, zo nodig woorden te geven aan eventuele gedachten en beelden die bij de confident of teamleden opkomen, om daarna weer verder te gaan met het gebed.

 

Here Jezus,

wij vragen U binnen te treden in de diepten van de geest en ziel van …. (naam confident), die uw genezing zo hard nodig heeft. Wij vragen U te komen, Heer, zoals een zorgzame huishoudster zou komen in een huis dat lang gesloten en verwaarloosd is geweest.

Open alle gordijnen en haal alle luiken op, zodat het zonlicht van uw liefde het levenshuis van … ... mag vullen.

Open alle ramen en laat de frisse wind van uw Geest, de Geest van Pinksteren, in dit levenshuis binnenkomen. Kijk en zie, o God, of er ook lelijke schilderijen aan de muren zijn, voorstellingen van oude, smartelijke en angstaanjagende wonden uit het verleden.

En als er zulke voorstellingen zijn, neem ze dan weg en vervang ze door beelden van schoonheid en vreugde, herinneringen aan goede en mooie momenten. Verander zo alle dreiging van het verleden in schoonheid. Verander oud verdriet in de kracht om anderen die verdriet hebben te troosten.

Genees oude wonden door uw ver­lossende liefde, en verander ze op uw eigen wijze in een liefde die de wonden van anderen geneest.

Wij vragen U eerbiedig: ga terug, o Heer, door alle kamers van dit huis van herinneringen van … …

Open iedere deur en kijk in iedere kast en bureaulade, en zie of daar vuile en gebroken dingen zijn in haar/zijn tegenwoordige leven. En als dat zo is, Heer, neem ze dan volledig weg, werp ze in de diepte van de zee. We zeggen U nu al dank, want dit is de belofte die U gaf in de Bijbel: zover het oosten is van het westen, zover zal Hij onze overtredingen van ons wegdoen.

O Heer, wij vragen U eerbiedig: ga zelfs terug tot de kinderkamer van dit huis der her­inneringen van … … Open ook hier vensters die al zo lang gesloten zijn en laat het vriendelijke zonlicht van uw liefde binnen­komen. Maak alles hierbinnen anders, schoon en mooi. Neem uw bezem van barmhartigheid en veeg alle vuil weg van de vloer van deze kinderkamer der herinneringen. Zelfs de ver­warring, verschrikking en schaamte van oude herinne­ringen, misschien aan kinderlijke en onbegrepen zonden, misschien aan de zonden van de ouders. Neem een schone doek, Heer, en veeg alle stof weg en was elke vlek weg van de muren en van de meubelen.

Reinig … …, dit kostbare kind van U, o God, opdat zijn/haar hart rein mag zijn. Was hem/haar opdat zijn/haar ziel witter dan sneeuw zal zijn.

Zie of er webben van herinneringen zijn, die helemaal niet meer nodig zijn in het leven van een volwassene. En als dit zo is, o God, openbaar ze en neem ze dan helemaal weg: berg ze liefdevol weg in de diepte van de zee, opdat de last ervan niet meer op … … zal rusten.

Volg de ziel van … … de hele weg terug, zelfs tot het uur van zijn/haar geboorte, en genees zijn/haar ziel zelfs van de pijn en angst om in deze donkere wereld geboren te worden.

En als misschien vóór de geboorte zijn/haar ziel verduisterd werd door de angsten of zorgen van de ouders, dan vragen wij dat U ook deze herinneringen of indrukken geneest en … ... herstelt tot uw oorspronkelijk plan, dat zijn/haar ziel even vrij en even zuiver zal worden alsof nooit iets zijn/haar schijnsel heeft verduisterd.

[Hemelse Vader, ook bidden wij U, als er aan één van de innerlijke verwondingen van … … een macht van de duisternis verbonden is, een demon, een satanische macht of misschien een onvruchtbare binding, dan verbreken we deze binding in de naam van de Heer Jezus Christus, en elke boze geest die daaraan verbonden is, sturen we weg in de naam van Jezus van Nazareth, de Zoon van God, die in het vlees is gekomen om de werken van de duivel te verbreken.]

Wij bidden U nu, o God dat, wat ook uw doel mag zijn met de levensweg van ... …, dat dit doel zal worden bereikt. ‘Hij verkwikt mijn ziel’, zei David lang geleden. ‘Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns Naams wil’. Wij zeggen U dank, o God, in het geloof dat de genezing van de ziel uw wil is en het doel waarvoor U in Jezus Christus uw Zoon uw leven hebt gegeven. Want in zijn striemen is er voor ons genezing.

Amen

  

Gebed om een bodem in de ziel (door de pastoraal werker)

Veel confidenten worstelen met hechtingsproblematiek of een diep tekort aan besef van zijn en van hun bevestiging van hun bestaan. In hun eerste jaren hebben zij geen liefde en koestering ontvangen, waardoor zij niet geleerd hebben met liefde en koestering om te gaan. Het loopt er, bij wijze van spreken, net zo hard weer uit, net als bij een vergiet, zodat zij vaak vele jaren lang ‘geen bodem in hun ziel’ hebben die deze liefde opvangt, vasthoudt en hen daarmee bevestigt in hun identiteit en in staat stelt om in harmonieuze verbondenheid in relaties te leven.

 

Je kunt bidden dat God ‘een bodem in hun ziel’ legt:

 • vraag toestemming om je hand op de buik te leggen (vrouwen bij vrouwen, mannen bij mannen); leg evt. je hand op die van hem/haar;
 • spreek iets uit in de trant van: ‘Wees gezegend met de Vaderhand van God onder jouw ziel, zodat er niets uit verdwijnen zal.’
 • bid dat God een bodem in zijn of haar ziel aanbrengt, en
 • dat hij of zij in staat zal zijn om (liefde, genegenheid, aanvaarding) te ontvangen
 • verbreek en ontkracht oude, hardnekkige gedachtepatronen die dit belemmeren (bolwerken) en noem deze bij naam, want anders blijft ‘het’ niet hangen.

 

 

Het vreugdecentrum

Een aanverwant probleem is ‘gevangenschap in pijn en verdriet’, wat leegte in de ziel oplevert en er na verloop van tijd neiging ontstaat om deze op te vullen met een of andere verslaving.

Dit ontstaat bij voorbeeld wanneer een blije baby een stoïcijnse moeder heeft, die niet of niet goed reageert op de geluidjes en andere signalen van haar kind. Dan verdwijnt de vreugde uit het leven van dit kind.

        

We kunnen als volgt bidden:

 • vraag om toestemming om je hand op het voorhoofd van de confident te leggen, want daar bevindt zich het ‘vreugdecentrum’ (opnieuw: vrouwen bij vrouwen, mannen bij mannen)
 • zegen je confident dan onder handoplegging en
 • bid dat God dit vreugdecentrum zal herstellen, zodat de confident in volle blijdschap zijn of haar levensweg kan voortzetten als een geheeld mens.

 

 

Bij hoofdstuk 16

Afrekenen met wrok en verbittering

 

Herroepen en verbreken van (zelf)vervloekingen

(Wilkin van de Kamp)

 

Vader in de hemel,

Dank U dat U al mijn zonden hebt vergeven en dat U mijn hart gereinigd hebt van elke ongerechtigheid.

Dank U dat Jezus aan het kruis tot een vloek werd gemaakt zodat elke (zelf)vervloeking die ik op de tafel van mijn hart heb geschreven, uitgewist kan worden door het bloed van de Here Jezus Christus.

Reinig mijn hart en was mij schoon van elke (zelf)vervloeking die mijn denken en mijn doen negatief bepaald heeft.

In de naam van Jezus herroep en verbreek ik elke (zelf)vervloeking die d.m.v. woorden mijn leven is gaan beheersen.

(Noem de vervloekingen bij naam, herroep ze en spreek de waarheid uit).

Dank U wel dat U al mijn zonden hebt vergeven en mij bevrijd heeft van elke vervloeking die anderen over mij hebben uitgesproken of die ikzelf over mij heb uitgesproken.

Dank U wel dat ik steeds beter ga begrijpen en ervaren wie ik ben in Christus. Ik ben geboren om vrij te zijn. Vrij zijn is mijn geboorterecht als wedergeboren kind van God.

Stort Uw bovennatuurlijke liefde uit in mijn hart. Maak mij sterk door Uw Heilige Geest om alleen U te gehoorzamen.

In Jezus naam,

AMEN

 

 

 

Verbreken van de vloek die over de confident is uitgesproken

(bijv. vanuit Voodoo)

(Wilkin van de Kamp)

 

Vader in de hemel,

Dank U dat U al mijn zonden heeft vergeven en dat U mijn hart gereinigd heeft van elke ongerechtigheid.

Dank U dat Jezus aan het kruis tot een vloek werd gemaakt zodat elke vloek die mijn leven beheerst, uitgewist kan worden door het bloed van de Here Jezus.

In de naam van Jezus herroep ik en verbreek ik elke vloek die over mijn leven (en over het leven van mijn gezinsleden) is uitgesproken en onze levens is gaan beheersen.

Hiermee wordt mijn ziel en mijn lichaam losgemaakt van elke greep die de boze via deze vloek op mijn leven heeft gehad.

Hiermee verbreek ik ook de uitwerking van deze vloek op volgende generaties.

Dank U wel dat U al mijn zonden hebt vergeven en mij bevrijd heeft van elke vloek die anderen over mij hebben uitgesproken.

In Jezus naam, AMEN.

 

 

Verbreken van generatievloeken

(Wilkin van de Kamp)

 

Vader in de hemel,

Dank U dat U al mijn zonden heeft vergeven en dat U mijn hart gereinigd heeft van elke ongerechtigheid.

Dank U dat Jezus aan het kruis tot een vloek werd gemaakt zodat elke vloek die mijn leven beheerst, uitgewist kan worden door het bloed van de Here Jezus.

Daarom herroep en verbreek ik, in de naam van de Here Jezus Christus, elke vloek vanuit het voorgeslacht die doorwerkt in mijn leven.

Ik denk daarbij aan (noem de vloeken die, door de generaties heen, zichtbaar zijn).

Ik bekeer mij van elke vorm van zonde waarin mijn voorouders hebben gewandeld. Ik bekeer mij van elk zondepatroon dat is doorgegeven van geslacht op geslacht.

Hiermee verbreek ik ook de uitwerking van deze vloeken op volgende generaties.

Dank U wel dat U al mijn zonden hebt vergeven en mij bevrijd hebt van elke vloek.

Dank U wel dat ik steeds beter ga begrijpen en ervaren wie ik ben in Christus. Ik ben geboren om vrij te zijn. Vrij zijn is mijn geboorterecht als wedergeboren kind van God.

Stort uw bovennatuurlijke liefde uit in mijn hart zodat ik nee zal zeggen tegen elke verleiding tot zonde. Maak mij sterk door uw Heilige Geest om alleen U te gehoorzamen.

In Jezus naam, AMEN.

 

 

Bij hoofdstuk 16

Afrekenen met wrok en verbittering

 

Gebed voor loslaten destructief recht (een term uit de contextuele hulpverlening)

Vader in de hemel, ik meen het recht te hebben om mezelf te pijnigen, en ik heb een onweerstaanbare drang daartoe. Heer, wilt U me dit vergeven, want ik ben het eigendom van Jezus Christus, uw Zoon, mijn Heer.

Ik geef deze drang aan U. En dat destructieve recht wil ik loslaten, ik geef het in uw hand. Tevens vergeef ik alle mensen die tegen mij gezondigd hebben en tegen wie ik bittere gevoelens heb. Wilt U me helpen alle gevoelens van wrok en woede los te laten. Ik leg ze neer bij het kruis van Jezus en vraag hiervoor uw vergeving.

Wilt U er uw constructieve bemoeienis met mijn leven voor in de plaats stellen, en wilt U me daartoe meer van uw Heilige Geest geven. Help me boven alles uw wil te doen, want van U is de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.

Heer, ik bid u ook voor mijn relatie met … … … Help mij alle gevoelens van boosheid en onvrede naar hem/haar toe los te laten. Laat hiervoor in de plaats een gevoel van dankbaarheid en vreugde komen voor het goede dat hij/zij mij geeft. Heer, help hem/haar ook in zijn/haar moeiten en steun hem/haar in alle pijn die ik hem/haar heb aangedaan. Ik vraag uw hulp en uw vergeving. Zegen ons huwelijk en vernieuw de liefde tussen ons. En help ons beter samen te communiceren en elkaars gebreken te accepteren. Amen

 

 

Jezelf vergeven

(Wilkin van de Kamp)

 

Vader in de hemel,

Dank U wel dat U al mijn zonden hebt vergeven. Ik weet dat U van mij vraagt om ook mijzelf te vergeven, zoals U mij vergeven hebt. Wilt U mij hierbij helpen?

Ik kies ervoor om mijzelf te vergeven voor: (noem de zaken waarover je een schuldgevoel en/of gevoelens van schaamte hebt; ook de onterechte schuldgevoelens en schaamte)

Waardoor ik mij: (deel de pijnlijke herinnering)

Daarom Heer, vergeef ik mijzelf in Jezus’ naam.

Dank U wel dat ik door de kracht van vergeving volledig losgemaakt word van iedere negatieve invloed die deze gevoelens van schuld en schaamte op mij hebben gehad.

Dank U wel dat de banden van angst die mij gebonden hielden aan de pijn van het verleden, nu door U worden doorgesneden en dat ik uw genezing mag ontvangen.

Vul mij met uw bovennatuurlijke liefde zodat mijn verwonde hart kan genezen.

In Jezus naam, AMEN.

 

 

Bij hoofdstuk 17

Afrekenen met plaatsvervangend lijden

  

Voor een overbelaste mantelzorger

 

Heer Jezus,

U zegt: “Kom tot Mij die vermoeid en belast bent en Ik zal je rust geven.” Ik kom tot U, vermoeid en belast, en geef U de pijn van mijn moeder en alle druk.

Ik verbreek de verkeerde band en de leugen dat ik voor haar leven en welzijn tot in alle facetten verantwoordelijk ben.

Heer Jezus, neem al de lasten van mij af.

Verbreek dat juk en werp het van me af.

Heer Jezus, ik geef U de verwachtingen van mijn ouders en het juk van al de lasten die ik heb gedragen. Ik wentel mijn last af op U.

U bent geen mens die liegen zou.

Ik bewaar en koester al uw woorden die U in mijn hart heeft gelegd.

Ik weet dat U, heilige Geest, alles verzegelt tot de dag dat Jezus Christus terugkomt.

U zegt: “Komt tot Mij allen die vermoeid en belast zijn en Ik zal je rust geven.”

Amen.

 

 

Bij hoofdstuk 20

Nazorg

 

Bid met gezag en werp boze geesten uit

 

Om door de confident zelf te bidden, wanneer hij toch nog geplaagd wordt door (een)boze geest(en).

“Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, …” Marcus 16:17

 

In de naam van Jezus neem ik autoriteit over de geesten die mij kwellen. Geest van … ... (noem de geest bij zijn naam of type, bij voorbeeld: geest van de dood), in de naam van Jezus gebied ik je om mij los te laten en mij nu te verlaten. Eruit, in Jezus’ naam, ga naar de plaats die Jezus je wijst en kom nooit meer terug!

 

Gebed bij reiniging huis,

(Nadat alle objecten verwijderd zijn die met verkeerde machten / afgodendienst te maken kunnen hebben en desnoods in elke kamer, vgl. bijvoorbeeld Genesis 35:1-5)

 

Hemelse Vader, God van Israël en van de wereld,

in de naam van de Heer Jezus Christus komen wij tot U. Wij erkennen dat U de Heer van hemel en aarde bent. In Uw buitengewone liefde hebt U ons alles rijkelijk gegeven om van te genieten. Dank U voor deze woning. Wij willen dit huis aan uw dienst wijden, als een plaats van geestelijke veiligheid en bescherming tegen de boze.

Als kinderen van God, met Christus gezeten in de hemelse gewesten, bevelen wij elke boze geest die deze woning opeist op grond van activiteiten van een vorige bewoner, te vertrekken en nooit meer terug te komen. Wij verwerpen elke trouw die bewoners aan valse goden of machten hebben beloofd. Wij verwerpen alle vervloekingen en betoveringen die tegen deze plaats uitgesproken kunnen zijn en elke aanspraak die satan op deze woning zou kunnen maken.

Wij vragen U, hemelse Vader, om Uw beschermengelen rondom dit huis te plaatsen, om het huis te bewaren voor vijandelijke pogingen het binnen te dringen en zo uw plan voor ons te verstoren. Wij danken U, Heer, dat U dit doet. Amen.

 

Deze categorie bevat geen artikelen. Indien subcategorieën getoond worden op deze pagina kunnen deze artikelen bevatten.