Welkom op de website van Het team Pastoraat voor Bevrijding en Innerlijke Genezing

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Die wet vereist o.a. dat gegevens van cliënten of confidenten alleen met toestemming van de betrokkene(n) verwerkt en bewaard mogen worden.

Wij bewaren uw gegevens digitaal en beveiligd, vooral omdat zo mogelijk enkele van onze teamleden een traject met u aan zullen gaan.

Met het insturen van een aanmeldingsformulier geeft u ons toestemming om uw gegevens maximaal zeven jaar te bewaren.

 

Privacyverklaring Pastoraat Bevrijding en Innerlijke Genezing Ermelo

Inleiding

  1. Mocht u persoonsgegevens met ons delen (zoals mailadres en telefoonnummer), dan is het noodzakelijk dat u met deze privacyverklaring akkoord gaat.
  2. Wij vinden het belangrijk om goed om te gaan met uw persoonsgegevens. Uw persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en adequaat beveiligd. Uw persoonsgegevens kunnen wij voor de volgende doeleinden gebruiken: - telefonisch vooroverleg over een eventueel traject voor bevrijding en genezing - onderzoeken of we u een traject voor bevrijding en genezing kunnen aanbieden - daadwerkelijk een traject voor bevrijding en genezing met u aangaan
  3. - contactmomenten in eventuele nazorg.

Beveiliging Wij nemen steeds adequate beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens (o.a. op deze website) te beperken. Hierbij worden de laatste technieken gebruikt om de beveiliging te garanderen.

Vertrouwelijkheid Teamleden van het Pastoraat voor Bevrijding en Innerlijke Genezing Ermelo zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en hebben daartoe in de kerk een gelofte van geheimhouding afgelegd. Door middel van een Privacycode zijn alle teamleden geïnformeerd over de richtlijnen waaraan zij zich dienen te houden. Daarin is ook vastgelegd op welke manier / voor hoe lang / door wie privacygegevens bewaard worden.

Bewaartermijnen De hierboven beschreven persoonsgegevens worden door ons bewaard voor een periode van maximaal zeven jaar.

Inzage en wijzigen van uw gegevens Voor vragen over onze privacyverklaring of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Wijzigingen in de privacyverklaring Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

versie september 2018